O, Schylge myn lântse,
wat hab ik dy jeaf
Al wa dy net priizet,
dy fynt my toch deaf. 2x

 

    Dan slút ik myn earen
    of geet it te bont
    Dan kan ik net swye,
    mar straf se terstont.

 

    O Schylge, myn lântse,
     droeg en  heag
    Wat leisto dir froalik,
    de Noardsee yn’t eag

 

     trots bin dyn dunen
     wyt is dyn sân
     grien bin dyn helmen,
    myn jeaf Schylgerlân

 

    O Schylge, myn lântse,
    do leist my oant hort
    Wa dy net ris priizet,
    dy dogt dy te kort

 

     lang asto steetse,
     fest op dyn sân
    Węs fol brave minsken,
    myn jeaf Schylgerlân 2x